مطالب جالب

کاری کنیم پیش از آن کز ما نیاید هیچ کار!

معرفی شاخه های علوم زیستی - صفحه ی 6 و 7 کتاب زیست شناسی اول دبیرستان

علوم زیستی مجموعه ی علومی است که منجر به شناخت علمی موجودات زنده و عوامل موثر بر آن ها می شوند. حاصل کارهای علمی پژوهشگران علوم زیستی دانش مربوط به علوم زیستی را به وجود می آورد.بنابراین،دانش علوم زیستی،یعنی مجموع آگاهی هایی که پژوهشگران علوم زیستی با استفاده از روش علمی،در آزمایشگاه یا در محیط زیست طبیعی موجودات زنده به دست آورده اند.

شاخه های مهم علوم زیستی:

۱- کشاورزی و باغبانی: مطالعه درباره ی گیاهان کاشتنی،علف های هرز،خاک،کودها و آفت ها

۲- جنگلداری: مطالعه درباره ی درختان جنگلی و مسایل مربوط به جنگل

۳- دامپروری و دامپزشکی:مطالعه درباره ی جانوران اهلی

۴- پزشکی:مطالعه درباره ی بدن انسان و سلامتی آن

۵-دارو ساری: مطالعه درباره ی ترکیبات شیمیایی داروها واثر های آن ها بر بدن

۶- انگل شناسی: مطالعه درباره یانگل های بدن آدمی

۷- آسیب شناسی: مطالعه درباره ی بافت های آسیب دیده

۸- میکروب شناسی: مطالعه درباره ی میکروب ها،به ویژه میکروب های بیماری زای آدمی

۹- کالبد شناسی: مطالعه درباره ی طرز کار بخش های مختلف بدن موجودات زنده

۱۰- فیزیولوژی: مطالعه درباره ی طرز کار بخش های مختلف بدن موجودات زنده

۱۱- ژنتیک: مطالعه درباره ی تفاوت ها و شباهت های والدین با فرزندان

۱۲- بافت شناسی: مطالعه درباره ی شکل و ساختار میکروسکوپی گروه های سلولی

۱۳- زیست شناسی سلولی و مولکولی: مطالعه درباه ی سلول ها و مولکول های سازنده ی آن ها

۱۴- ریخت شناسی: مطالعه درباره ی شکل و ساختار بدن موجودات زنده

۱۵- بوم شناسی: مطالعه درباره ی رابطه ی میان موجودات زنده و محیط زیست آنها

۱۶ - رویان شناسی: مطالعه درباره ی رشد و نمو اولیه ی جانداران پس از تشکیل سلول تخم

۱۷- دیرین زیست شناسی: مطالعه درباره یآثار و بقایای جانداران دیرین

۱۸- رده بندی: مطالعه درباره ی نام گذاری و طبقه بندی جانداران

۱۹-زیست شناسی پرتویی: مطالعه درباره ی اثرهای مثبت و منفی پرتوها بر بدن موجودات زنده

۲۰- زیست شناسی فضایی: مطالعه درباره ی اثر های محیط خارج از زمین بر موجودات زنده

۲۱- تکامل: مطالعه درباره ی تغییر مجودات زنده در طول زمان

به نقل از:

صفحه ی 6  و 7 کتاب زیست شناسی اول دبیرستان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ساعت   توسط رضا  | 

 
سایت کلاک دات آی آر ساعت تهران و نقاط مختلف جهان